Fons incorporats: Rogelio Sanchis Lloréns

Rogelio Sanchis Lloréns
Rogelio Sanchis Lloréns
Rogelio Sanchis Lloréns
 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons Rogelio Sanchis Lloréns. 3836–3839, 3587–3865.
  2. Títol.
   Arxiu personal de Rogelio Sanchis Lloréns
  3. Data.
   1365–1975
  4. Nivell de descripció.
   Fons
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   15 u.i. Paper.
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   Rogelio Sanchis Lloréns
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   Rogelio Sanchis Lloréns (Alcoi, 1916), llicenciat en Filosofia i Lletres, professor, investigador i actual Cronista Oficial de la Ciutat, ha estat professor numerari de l’Institut Sorolla de València, de l’Institut P. Eduard Vitoria d’Alcoi i va concloure la seua carrera docent com a director de l’Institut Andreu Sempere d’Alcoi. Ha estat membre de l’Instituto de Estudios Alicantinos i de l’Instituto de Estudios Alcoyanos. Fou el primer director de la Casa Municipal de Cultura d’Alcoi. Ha editat nombroses obres sobre la història d’Alcoi i del regne: Alcoy y su monasterio del Santo Sepulcro (1968), Alcoy y la Guerra de Sucesión (1969), Esquema histórico del Alcoy medieval (1971), Aportación de Alcoy al estudio de la esclavitud en el Reino de Valencia (1971, reed. 2003), Tetralogía histórica alcoyana (1973), La Universitat de València segons les constitucions de l’any 1611 (1975), Alcoy, tu pueblo (1976), alcoy y la Guerra de la Independencia (1977), Cosas de mi Pueblo (1985), Memorias sobre antigüedades de Alcoy (1986) i Obras escogidas sobre Alcoy (1995).
  3. Forma d’ingrés.
   L’any 2002 era cedit a l’Arxiu Municipal d’Alcoi l’arxiu i biblioteca personal del cronista de la ciutat, Rogelio Sanchis Lloréns.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   El fons personal de Rogelio Sanchis Lloréns permet la consulta d’aquells documents amb els quals treballava, així com les fitxes de tota la documentació que ha consultat al llarg de la seua vida com a investigador. Aquest fons comprén documents històrics originals (sign. 3836), mecanoescrits (sign. 3837 a 3839, 3864 i 3865), còpies de documentació consultada (sign. 3857), dossier de premsa (sign. 3858) i fitxes de treball (sign. 3859 a 3863).
  2. Organització.
   1. Documentació històrica (originals)
    1. “Fundación del convent de Sant Francesc. Article periodístic de José Montllor Blanes, El Alcoyano (1869, setembre, 1). A més: Ofici i rebut d’’“Arbitrios de Amortización” (1835, setembre, 30). Ms. 11 f.
    2. Restauració de l’altar major del convent de Sant Agustí. Còpia d’escriptura notarial (1684, novembre, 1). Ms. 11 f.
    3. Testimonio de la Escritura conciliar autorizada por el escribano que fue de esta Villa, Dn. Cristóbal Mataix, en 29 de Diciembre de 1794, en virtud de la cual se acreditó haber sido examinado y creado por maestro de la Real Fábrica de Paños á Lorenzo Moltó…, Ms. 3 f.
    4. Título o crdencial del cago de ministro familiar de número del Tribunal de la Inquisición a favor de Don  Rafael Gosálbez, vecino de la Villa de Alcoy, espedido en Valencia, en 4 Setiembre de 1795. Ms. 4 f.
    5. Orden del Consejo de Regencia para la Unión de los Ejércitos de Aragón y Valencia contra Suchet (Valencia, 1811, febrero, 8). Imprés, 2 f.
    6. R. Orden para secuestro de los ejemplares que se hallen de la obra “Manfiesto que presenta a la Nación Española el Consejero de Estado D. Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Consejo Supremo de Regencia de España e Indias”, sobre su conducta política… Impresa por Nicolás Carratalá (Cadis, 1811, octubre, 20)
    7. Bando del general Blake, Capitán General de Valencia, para persecución de los desertores (Valencia, 1811, octubre, 26). Impr. 1 f.
    8. Reial Decret sobre arbitris de guerra (Albaida, 1811, desembre, 14). Impr., 1 f.
    9. Resolució del Consell Reial per la qual s’habiliten els documents amb segell de Josep I (Albaida, 1811, desembre, 15). Impr., 2 f. 2 exemplars.
    10. Reial Decret pel qual es disposa el cesament de tot els empleats, civils o militars, que no acataren les ordres de la Junta de València (Albaida. 1811, desembre, 16). Impr., 2 f.
    11. Circular de la Capitania General de València en què conmina els pobles a contribuir a la guerra (València. 1811, desembre, 23). Impr., 2 f. 2 exemplars.
    12. Contribucions de guerra. 1811-1813. Ms. 4 f.
    13. Sol·licitud del fabricant Roque Olcina al general francés Habert perquè li paguen el que li deuen per la roba donada als soldats. Contestació oficial en francés del general Harispe. 1813. Ms. 5 f.
    14. Reial Decret de nomenament del Consell de Regència (Cadis. 1813, març, 23). Imp., 2 f.
    15. Títol de Capità de la Milícia Nacional a favor de D. Lorenzo Moltó i Gosálbez. 1822.
    16. Nomenament de mestre de la R. Fàbrica de Draps a Miguel Moltó (1824, maig, 29).
    17. Voluntaris reialistes. 1832-1833. Ms. 8 f.
    18. Milícia Nacional d’Alcoi. 1834-1839. Ms.
    19. Defensa de la vila. 1837. Ms. i impr. 4 f.
    20. Milícia Nacional d’Alcoi. 1841-1843. Ms. i impr.
    21. Contribucions. 1842-1843. 2 f.
    22. Reclamació dels liberals pels abusos que reben de l’Ajuntament. Amb signatures. Ms. 4 f.
    23. Ressenya de l’acte del regent i la Milícia Nacional a Madrid. 1843. Impr. 1 f.
    24. Apunts sobre Alcoi trets del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Madoz. 1846. Ms. 17 f.
    25. R. Ordre per a perseguir les falsificacions de paper de fumar d’Alcoi. BOPA, núm. 84. Alacant, 1847, juliol, 11. Impr. 1 f. 
    26. Circular del Partit Progressista sobre eleccions (València, 1851). Impr., 2 f.
    27. Junta general del Partir Progressista celebrada a Madrid. 1851. Impr. 1 f.
    28. Protesta del Duc de València pel tractament que rep. 1852. Impr. 2 f.
    29. Còpia dels comptes presentats per José Ramón Crozat a l’Ajuntament. 1854. Ms. 30 f.
    30. Milícia Nacional d’Alcoi. 1855. Ms. i impr. 6 f.
    31. Repartiment de la contribució per al menteniment de l’ordre públic. 1872-1873. Ms. i impr. 6 f.
    32. Còpia del full aparegut a “El Parte Diario” on es relata la revolució del Petrólio. 1873. Ms. 6 f.
    33. Carta autògrafa de Rigoberto Albors a Miguel Parera sobre la dimissió com a director d’“El Correo de Alcoy”. 1878. Ms. 2 f.
    34. Los Domingos de Abril, exemplar de l’11 d’abril de 1886 i del 18 d’abril de 1886. Impr. 16 f. 
    35. Article sobre el nomenament de Ciutat a Alcoi, aparegut a El Serpis, el 15 de març de 1888, núm. 3044, any XI. Impr., 1 f.
    36. Article sobre la consagració de l’església del Sant Sepulcre, aparegut a la Revista Alcoyana, p. 645-646. Impr. 1 f.
    37. Memorias varias sobre antigüedades de Alcoy. Quadern. Ms. 139 p. Segurament és una còpia del famós Cronicó del P. Picher.
    38. Documentación diversa sobre el pintor Joan de Joanes. 1909. Ms. 6 f.
    39. Carta autògrafa del rector Juan Bautista Escrivà dirigit a Maria Sentandreu. 1929. Ms. 1 f.
    40. Expedient per a evitar la supressió del Jutjat de 1ª Instancia de Cocentaina. 1955. Mecanografiat. 26 f.
   2. Documentació històrica (fotocòpies)
   3. Dossier de premsa
   4. Obra original. 5 u.i.
   5. Fitxes de recerca històrica. 5 u.i.
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta de fons generats per un particular però que ha transcorregut la restricció marcada per la llei de 25 anys des de la mort del productor. L’accés està subjecte a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció.
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Josep Lluís Santonja Cardona.
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció
   2002.