Fons incorporats: José Moya Moya

José Moya Moya
 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons José Moya Moya
  2. Títol.
   Arxiu personal de José Moya Moya
  3. Data.
   1365–1975
  4. Nivell de descripció.
   Fons
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   1 u.i. Paper i fotografies.
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   José Moya Moya
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   José Moya Moya (1892-1950) naix a Alcoi l’11 d’octubre de 1892. Inicia estudis eclesiàstics i obté el grau superior de Teologia i Filosofia al Col·legi Espanyol de Roma, fins que els abandona i torna a Alcoi. Ací inicia una activa col·laboració en la premsa local (El Heraldo de Alcoy, La Gaceta de Levante), sobretot amb aportació de nombrosa documentació que anava exhumant de l’Arxiu Municipal. Com a periodista va ser també corresponsal de diaris d’abast nacional (La Tribuna, de Madrid) o internacional (L’Exprés). Va participar també en política i arribà a ser regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi. El 1926 va ser nomenat acadèmic de la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes. El 1940 exercí de secretari del consell directiu de l’Exposició d’Industries i després fou el cronista de l’Associació de Sant Jordi. Mentrestant redactava el Libro de Oro de Alcoy que va deixar inconclós, en morir el 18 d’agost de 1950.
  3. Forma d’ingrés.
   A l’octubre de 2004 fue cedit en depòsit a l’Arxiu Municipal d’Alcoi per conveni signat entre la família de José Moya i l’Ajuntament d’Alcoi.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   El fons personal de José Moya Moya permet la consulta d’aquells documents amb els quals treballava, així com tota la documentació que va generar com a secretari de l’“Exposición Nacional de Industrias”. També recull la seua producció intel·lectual, com ara la que féu com a cronista de la Festa, els apunts para el “Libro de Oro”, etc.
  2. Organització.
   1. Correspondència (1917–1975)
   2. Producció intel·lectual:
    1. Crònica de les festes de Moros i Cristians (1948–1949)
    2. Textos i croquis per al “Libro de oro de la Ciudad de Alcoy”
   3. Dossier de premsa (1914–1972)
   4. “Exposición de Industrias Alcoyanas” (1940)
    1. Secretaria
    2. Catàlegs i fotografies
   5. Documentació històrica
    1. Pere IV concedeix al justícia d’Alcoi la jurisdicció del castell i vila de Xixona (Cullera. 1365, maig, 26). Reproduccions fotogràfiques del pergamí original en possessió de la família.
    2. Carta del justícia d’Alcoi al de Cocentaina sobre deutes d’un particular. 1 f. s. xiv.
    3. Relació de veïns d’Alcoi. 1 f. s. xiv.
    4. Carta del justícia i jurats de Biar al justícia i jurats d’Alcoi sobre guaita de fronteres amb Castella. 1 f. (1425, març, 21).
    5. Àpoques de Joan Alçamora, procurador de Joan Gil. 1 f. (1491, setembre, 15).
    6. Carta del justícia de Callosa al d’Alcoi sobre un deute d’un particular. 1 f. (1492).
    7. Carta del retor d’Alcoi a les autoritats de la vila sobre les gestions que realitza per a la compra dels ornaments per a l’església de Santa Maria. 1 f. (València, 1496, maig, 17).
    8. El clergat parroquial cedeix a la família Puigmoltó la capella de la Verge de Gràcia per soterrar-se. 1 f. (1497, octubre, 27).
    9. Distribució de grans. 1 f. s. xv.
    10. Consells de la vila, 1503, 4 i 15 de maig. 1 f.
    11. Carta de Bertomeu Mayques al comte de Cocentaina sobre els problemes de l’abastiment de forment. 1 f. (Cocentaina, 1503, setembre, 4).
    12. Cartes en àrab:
     1. Cartes de l’alamí de Benilloba al justícia d’Alcoi. 2 f. 1515–1517.
     2. Carta del justícia d’Alcoi a l’alamí de Benilloba. 1 f. Revers escrit en àrab (1517, octubre, 5).
     3. Carta en àrab. 1 f. (s.d.).
     4. Carta del justícia d’Alcoy a Azmet Alaminet de Benilloba. Text en àrab al peu. 1 f. (1519, febrer, 17).
    13. Conveni sobre la multa dels agermanats d’Alcoy. Quadern. 1524 (1 al 5 d’agost).
    14. Multes als agermanats d’Alcoi. Quadern. 1527 (16 al 29 d’agost).
    15. Cartes dotals de moriscos de Cocentaina. 1 f. (1529, juny, 15).
    16. Àpoca del convent de Sant Agustí a la vila d’Alcoi por la cisa dels anys 1586 a 1590. 1 f. (1590, abril, 3).
    17. Escriptura de poder. Notari Francesc Monllor (Alcoi, 1592, octubre, 2).
    18. Carta a mossén Valls. 1 f.  (s.d., ca. 1592).
    19. Escriptura de venda de Josep Sempere a Antonio Venrell. 1 f.  (1596, gener, 24).
    20. Conveni d’herència dels hereus de Lluís Sempere (1597, abril, 28).
    21. Relació de salaris i deures que deuen percebre les corts de justícia i governació. 1 f.  s. xvi.
    22. Procés del convent del Sant Sepulcre contra Miquel Pastor d’Alacant. Quadern. (1604, juliol, 10 a 1605, febrer, 21).
    23. Petició de clemència de Josep Abat. 1 f. (s.d., ca. 1609).
    24. Testament de Vicent Bonanat. 1 f. (1609).
    25. Memorial de les despeses de Francesc Ferrandis en una parcel·la adquirida al convent de Sant Agustí (1614, març, 22).
    26. Carta del justícia d’Alcoi a Vicent i Jaume Aiz per un deute que respon a Joan Moscardó de Muro. 1 f. (1616, juny, 1).
    27. Obligació de deute de Pere Mollà, ciutadà, a Francesc Baldrés, mercader de València.  1 f. (1624, maig, 20).
    28. Àpoca d’Agnes Llopis a Joan i Gaspar Fenollar i Gaspar Doménech. 1 f. (1637, setembre, 19).
    29. Lletra de canvi (Medina del Campo, 1683).
    30. Dispensa matrimonial. Segell de placa. Document falt de text i amb esgarranys. 1 f. (1708, març, 8).
    31. Llicència per a les festes de Sant Jordi. 1 f. s. xvii.
    32. Breve descripción y sucinta relación del sacrílego robo, y milagroso hallazgo del Santísimo Sacramento del Altar, que sucedió en la Real Villa de Alcoy año 1568…, València: Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, 1766. Fotocòpia de l’original, sense indicar, però, la procedència. Edició rara.
    33. Testament de Pedro Vicedo, d’Alcoi. Còpia notarial simple. Quadern (1808, maig, 8).
    34. Acuerdos de la Junta Subalterna de Gobierno de la Villa de Alcoy. Quadern. (1809, gener, 4 a 1810, juny, 30).
    35. Ordenances de la Reial Fàbrica de Draps. 1 f. (1815, febrer, 14). Còpia.
    36. Rebut de l’impost sobre el vi. 1 f. (1832, setembre, 22).
    37. Full en blanc, amb marca d’aigua de la fàbrica de paper de “Francisco Abad y cía.” d’Alcoi (1832).
    38. Llicència del baró de Planes a Agustín Andrés per poder vendre una terra en Almudaina. Segell nobiliar gravat, dibuix original de Vicente Castelló. 1 f. (Valencia, 1835, maig, 16).
    39. Esquela de Dª Mariana Jordá (1848, novembre, 29). 1 f.
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta de fons generats per un particular però que ha transcorregut la restricció marcada per la llei de 25 anys des de la mort del productor. L’accés està subjecte a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció.
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Josep Lluís Santonja Cardona.
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció
   Octubre de 2002.