Fons incorporats: Casa de Beneficència-Hogar Infantil

Casa de Beneficència-Hogar Infantil
 1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
  1. Codi de referència.
   ES Alcoi. Arxiu Històric Municipal. AMA. Fons Casa de benèficencia-Hogar Infantil
  2. Títol.
   Fundació “Casa de Beneficència–Hogar Infantil de Alcoy”
  3. Data.
   1854–1991
  4. Nivell de descripció.
   Unitat documental
  5. Volum i suport de la unitat de descripció.
   6 u.i. Paper
 2. ÀREA DE CONTEXT
  1. Nom del productor.
   Fundació “Casa de Beneficència–Hogar Infantil de Alcoy”
  2. Història institucional/ressenya biogràfica.
   Durant l’any 1854 Alcoi patí la pandèmia de còlera més terrible de la seua història, a conseqüència de la qual havien quedat nombrosos orfes. L’Ajuntament disposà la creació d’una Junta de Beneficència per a què gestionara la creació d’una Casa de Desemparats per acollir els desvalguts. Aquesta comissió va adquirir uns locals en l’edifici que, anys abans, havia estat convent de Sant Francesc i que donaven al carrer de Sant Domènc, on s’alça hui el mercat de Sant Mateu. El dia 8 de desembre, festivitat de la patrona dels Desemparats, s’inaugurava aquesta primera Casa de Beneficència.
   Amb el temps la primitiva Casa de Desemparats va restar obsoleta, per la qual cosa la Junta decidí erigir un nou edifici, aprofitant un solar en el barri de Santa Elena. Amb projecte de l’arquitecte municipal José Moltó Valor, el 2 d’octubre de 1887 s’inaugurava en el carrer Orberà, núm. 2, on hui està la Residència de la Tercera Edat “Emilio Sala”, una nova Casa de Desemparats, coneguda popularment com la Beneficència.
   En la dècada de 1950 les carmelites que tenien cura de la Casa de Beneficència foren substituïdes per les religioses de la Caritat de Santa Anna, procedents de la casa de Saragossa. Malgrat la seua monumentalitat, la Casa de Beneficència ja no reunia, en la dècada de 1960, les condicions exigibles per aquest tipus d’establiments i la sensibilitat social també havia evolucionat. Per tot això, la Junta havia decidit mudar el nom de Casa de Beneficència pel de Llar Infantil. De la mateixa manera, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy finançà la construcció d’un nou col·legi i residència destinat a Llar Infantil, cedit el dimarts 8 de novembre de 1972 a la Junta de Beneficència i permutat per l’edifici del carrer Bisbe Orberà que, després de 85 anys de prestació benèfica, fou enrunat per a construir una nova residència per a ancians.
  3. Història arxivística.
   No hi ha constància de cap tractament arxivístic anterior. De fet cal constar l’absència d’algunes sèries, com la de fitxes dels asilats, tot i que no sabem quan van desaparèixer.
  4. Forma d’ingrés.
   Depòsit a l’Arxiu Municipal d’Alcoi l’estiu de 2005.
 3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
  1. Abast i contingut.
   El fons de la Casa de Beneficència permet reconstruir el funcionament de les diverses cases que han existit, així com cobrir la informació de caràcter benèfic de la ciutat, ja que en aquestat Fundació o Junta va delegar l’Ajuntament la gestió de les succesives Cases de Beneficència.
  2. Organització.
   1. GOVERN
    1. LLIBRES D’ACTES
     [1] Casa de Desamparados de Alcoy. Actas. 1854 a 1863. Llibre, 208 f., 34 cm, coberta de pell, tela i cartó. Quadern auxiliar d’índex alfabètic.
     [2] Casa de Desamparados de Alcoy. Actas. 1864 a 1875. Llibre, 153 f., 34 cm, coberta de pell, tela i cartó. Quadern auxiliar d’índex alfabètic.
     [3] Casa de Desamparados de Alcoy. Actas. 1876 a 1903. Llibre, 561 p., 34 cm, coberta de pell, tela i cartó. Quadern auxiliar d’índex alfabètic.
     [4] [Llibre d’actes, 1904–1914]. Llibre, 100 f., 32 cm. Index alfabètic al final.
     [5] [Llibre d’actes, 1915–1929]. Llibre, 100 f., 32 cm. Index alfabètic al final.
     [6] Casa de Beneficència-Hogar Infantil. Libro de actas. De 4 noviembre 1929 al 23 noviembre 1978. Llibre, 458 p., 32 cm. Index alfabètic al final.
     [7] Libro de actas de la Casa de Beneficència-Hogar Infantil. 14 diciembre 1978 al 20 noviembre 1990. Alcoy. Llibre, 100 f., 31 cm.
    2. CORRESPONDÈNCIA
     [8]  [Llibre copiador de correspondència]. 1913–1955. Llibre, 31 p., resta en blanc, 31 cm.
     [9]   [Entrades]. 1955–1980. Lligall.
     [10] [Eixides]. 1955–1982. Lligall.
    3. REGLAMENTS
     [11] Reglamento interior de la Casa de Desamparados de Alcoy. Aprobado por la Junta en 17 de Agosto 1893. Quadern, 14 f., 32 cm.
     [12] Reglamento para el régimen interior de la Casa de Desamparados de Alcoy. Alcoi: Impremta El Serpis, 1931. 27 p., 22 cm.
     [13] Junta Local de Protección de Menores. Reglamento interior de la Casa-Hogar de Menores. Aprovat l’11 de desembre de 1945. Quadern, 13 f., 22 cm.
     [14] Estatutos de la Casa de Beneficència de Alcoy. Aprovats el 21 de setembre de 1989. Quadern de fulls solts, 10 f., 22 cm.
   2. PATRIMONI
    [15] Legados. Llibre registre. 1857–1989.
    [16] [Permuta de la Casa de Beneficència pel Llar Infantil].  1959–1976. Lligall.
   3. ADMINISTRACIÓ
    [17] [Llibre de registre d’assilats]. 1911–1912. Llibre, 21 f., resta en blanc, 32 cm.
    [18] [Llibre de registre d’assilats]. 1932–1939. Llibre, 29 f., resta en blanc, 32 cm.
    [19] [Llibre de registre d’assilats]. 1958–1968. Llibre, 14 f., resta en blanc, 32 cm.
   4. COMPTABILITAT
    [20] [Llibre de comptes generals]. 1950–1991. Llibre, 383 p., resta en blanc, 32 cm.
    [21] [Llibre auxiliar de caixa]. 1948–1959. Llibre, 37 f., 31 cm.
    [22] Auxiliar de caja. 1970–1986. Llibre, 197 p., 39 cm.
    [23] [Llibre auxiliar de despeses]. 1974–1987. Llibre, 100 f, 22x32 cm.
    [24] [Llibre auxiliar de gastos]. 1987–1991. Llibre, 100 f., 22x32 cm.
    [25] [Moviments de caixa]. 1957–1986. Lligall.
    [25] [Pressupostos i comptes generals]. 1945–1972. Lligall.
    [26] [Valors depositats en el Banc d’Espanya]. 1940–1974. Lligall.
    [27] [Llibre de gastos i ingressos de la finca “Ulls de Canals” de Banyeres]. 1969–1971. Llibre, 4 f., resta en blanc, 22x32 cm.
   5. “PEÑA PRO NIÑOS BENEFICÈNCIA”
    [28] Correspondència (1956–1987).
    [29] Loteria (1965–1980).
    [30] Dossier de premsa (1956–1981).
   6. FOTOTECA
    [31] [Col·lecció de 130 fotografies del Llar Infantil]
   7. BIBLIOTECA
    [32] Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Castellana por…, 8ª ed., Madrid : En la Imprenta Nacional, 1837. 994 p., 28 cm.
 4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
  1. Condicions d’accés.
   Es tracta de fons generats per una institució privada però que permeteix la seua consulta per a finalitats d’investigació. L’accés està subjecte a la legislació vigent: Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià; Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tenint en compte que aquesta no impedix l’accés a la documentació que, segons s’establix en la Llei 16/1985 i en la d’arxius de la comunitat autònoma, tinga la condició d’històrica; Llei 3/2005, d’Arxius de la Comunitat Valenciana; Reglament de l’Arxiu Municipal d’Alcoi.
  2. Instruments de descripció
   Quadre de classificació i inventari.
 5. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
  1. Nota de l’arxiver.
   Josep Lluís Santonja
  2. Regles o normes
   ISAD(G)
  3. Data de la descripció
   Juny 2005.